Urbanizmus

Urbanistická štúdia Niva – doplnok k územnému plánu obce Podkonice (1998)
Urbanistická štúdia Za cintorínom – doplnok k územnému plánu obce Priechod (1998)

Občianske budovy

Prestavba ubytovacích priestorov – chata VÚB, Donovaly (1996)
projekt stavby – realizované, spolu s Ing. arch. Jánom Baričom
Rekonštrukcia ZŠ a rozšírenie učebných priestorov, Sliač (1996)
architektonická štúdia - súťaž
Prestavba rodinného domu č. 196 v Riečke, okres Banská Bystrica (1997)
architektonická štúdia, projekt stavby – realizované
Rodinná prímestská vila - novostavba, Limbach, Okres Pezinok (1998)
architektonická štúdia
Nadstavba Fakulty Výtvarných umení, Kollárova ulica, Banská Bystrica (1998)
architektonická štúdia - súťaž
Prestavba motorestu na rodinný dvojbytový dom Veľký Biel (1998)
realizačný projekt
Bytový dom č.111, polyfunkčná zóna Belvedér Banská Bystrica (1998)
realizačný projekt, zrealizované
Polyfunkčný objekt na Veternej ulici v Nitre (1999)
architektonická štúdia
Novostavba rodinného domu, ulica Pod Stráňou, Banská Bystrica (1999)
architektonická štúdia, projekt stavby, realizované
Novostavba rodinného domu Maťo, ulica Na Motyčinách, Banská Bystrica (1999)
architektonická štúdia v 3 variantách
Výstavba rod. domov Dunajská Lužná, časť Nová Lipnica, I.etapa – inžinierske siete (2000)
projekt stavby – realizované
Prestavba ubytovne firmy Petrochema Dubová na Dom dôchodcov (2000)
architektonická štúdia, projekt stavby – realizované
Novostavba rodinného domu, ulica Pod Bánošom, B. Bystrica (2001)
architektonická štúdia, zadanie stavby, projekt stavby, realizované
Izolovaný rodinný dom na parcele 1009/19, Sliač – Rybáre (2001)
architektonická štúdia, projekt stavby – realizované
Rekonštrukcia a zobytnenie krovu objektu fary, Farská 1, Predajná (objekt je pamiatkovo chránený) (2002)
projekt stavby - realizované
Prestavba rodinného domu na penzión a dvojgeneračný rod. dom, Podhájska 278 (2002)
architektonická štúdia, projekt stavby - realizované
Prestavba objektu detských jaslí na nájomné byty, Hrochoť (2002)
realizačný projekt, nazrealizované
Zameranie objektu a projekt rekonštrukcie strechy, Francisciho 1621/1368, Zvolen (2002)
projekt stavby - realizované
Prestavba rodin. domu na dvojgeneračný, Čerešňová 35, Kremnička - Banská Bystrica (2002)
architektonická štúdia, projekt stavby - realizované
Budova mužstva – b.č.9 – oprava, Sliač (2003)
realizačný projekt, zrealizované
Prestavba a prístavba rodinného domu, Rudlovská cesta 46, Banská Bystrica (2003)
projekt pre stavebné povolenie
Prestavba meštianskeho domu Nová ul. 23,Kežmarok (objekt je pamiatkovo chránený) (2003)
architektonická štúdia, projekt stavby – vo výstavbe
Rekonštrukcia telocvične ZŠ pre obec Liesek (2003)
realizačný projekt, zrealizované
Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Brhlovce (2004)
architektonická štúdia, projekt stavby na stavebné povolenie, vydané stavebné povolenie
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Stavebné úpravy a modernizácia tepelného hospodárstva III. ZŠ, Detva (2004)
realizačný projekt, vydané stavebné povolenie, projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Rekonštrukcia objektov na Štefánikovej ulici č. 56 a 58 pre Štátny Zdravotný Ústav Nitra,
objekty sú pamiatkovo chránené – časť vonkajšie prístrešky (2004)
projekt stavby – realizované
Zateplenie bytového domu, ul. 1. Mája 370 / 14, Slovenská Ľupča (2004)
projekt stavby na stavebné povolenie, realizované
Prestavba rodinného domu na dvojgeneračný rod. dom, Hurbanova 8 – Zvolen (2005)
architektonická štúdia
Novostavba spoločenského pavilónu, Domov n.o., Veľké Pole (2005)
architektonická štúdia
Novostavba rodinného domu, Suchý vrch – Banská Bystrica (2006)
architektonická štúdia, projekt stavby – realizačný, realizované
Adaptácia ubytovne Príboj na bytový dom, Slovenská Ľupča (2006)
projekt stavby – realizačný, realizované
Sliač – Zateplenie objektu Strediska prípravy CO (2006)
projekt stavby, zrealizované
Ružomberok – Rekonštrukcia ubytovacej budovy b.č.2 (2006)
stavebný zámer, realizačný projekt, nerealizované
Novostavba rodinných domov (pre fy. BienZenker) 5 projektov (2007)
projekt stavby na stavebné povolenie, realizované
Rekonštrukcia rodinného domu, Malachovská cesta 88 – Banská Bystrica (2007)
architektonická štúdia, projekt stavby – realizačný, realizované
Novostavba polyfunkčného objektu, BB – Sásová, Kráľovohoľská ulkica, Trendex sro (2007)
architektonická štúdia
Novostavba polyfunkčného objektu Iliada, Banská Bystrica – Iliaš (2007)
architektonická štúdia, projekt stavby – realizačný, vo výstavbe
Novostavba záhradnej chatky, Zvolen – Podborová, (2007)
architektonická štúdia v 2 variantách
Rekonštrukcia sociálnych zariadení, ZŠ M.Rázusa 1672/3, Zvolen
realizačný projekt, zrealizované
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Novostavba nájomného bytového domu Fu Jarka, Detva (2008)
dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, realizačný projekt zrealizované s neautorizovanými úpravami
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie zo ŠFRB
TU Zvolen : SO – 01 Hlavná budova,
modernizácia interiéru a stav. úpravy prednáškových miestností PL1-PL3, PD1-PD3 a učební UL1-UL2, UD1-UD2 (2008)
projekt stavby na stavebné povolenie
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Rekonštrukcia hlavnej budovy a budovy telocvične Hotelová Akadémia, Brezno (2008)
Projekt stavby pre stavebné povolenie + rozpočet
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Materská škola, ul. Odbojárov 9 Banská Bystrica – sanačné práce (2008)
realizačný projekt
Zateplenie bytového domu, Severná 2 Banská Bystrica (2008)
projekt stavby
Rekonštrukcia a modernizácia objektu D fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica (2009)
realizačný projekt, realizované
Zvyšovanie energet. efektívnosti a modern. ZŠ Trieda SNP č.20 Banská Bystrica (2009)
projekt stavby, pripravuje sa realizácia
Nájomný bytový dom Saskia, Ďumbierska ulica, B. Bystrica (2009)
dokumentácia pre vydanie územného rozodnutia, realizačný projekt
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie zo ŠFRB
Rekonštrukcia Robotníckeho domu, Robotnícka 641/3, Banská Bystrica (2009)
spolu s Ing. arch. Ladislavom Bradiakom Zameranie existujúceho stavu, projekt stavby na stavebné povolenie, realizačný projekt
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Rekonštrukcia MŠ Hrnčiarska 2063/2, Zvolen (2009)
Zameranie existujúceho stavu, projekt stavby na stavebné povolenie, realizačný projekt
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Prestavba a dostavba existujúceho rodinného domu, Agátová 5, Detva (2010)
Zameranie existujúceho stavu, architektonická štúdia, realizačný projekt, vo výstavbe

Priemyselné objekty

Rekonštrukcia výrobných a administratívnych priestorov firmy Stokat, Zvolen (1996)
architektonická štúdia
Rekonštrukcia umyvární a sociálnych zariadení ZŤS Trstená (1997)
realizačný projekt, zrealizované
Rekonštrukcia povodňového dvora (novostavba : umyváreň, kompletný servis, dielne, sklady, šatne, kancelárie, kotolňa),
Povodie Hrona Levice (2005)
realizačný projekt – realizované
Novostavba hromadných garáží, Sásová - Banská Bystrica (2006)
architektonická štúdia
Rekonštrukcia letiska Sliač – Modernizácia testovacej plochy motorov (2007)
realizačný projekt, zrealizované
Rekonštrukcia letiska Sliač – Zabezpečenie podpornej parkovacej plochy (2008)
realizačný projekt
Rekonštrukcia chemického laboratória, KS 03 Veľké Zlievce (2010)
projekt stavby, zrealizované
Prestavba objektu SO-02 na triediacu halu, Marius Pedersen – Zvolen (Lieskovská cesta) (2010)
Zameranie existujúceho stavu, realizačný projekt
Stavebné úpravy, vstavba pre navažovanie suroviny N1, v existujúcej výrobnej hale de Miclén SO-01, Levice – Géňa (2010)
realizačný projekt, zrealizované

Administratívne budovy

Prestavba pôvodného rod.domu na sídlo firmy Mikrohuko, Kollárová 11, Banská Bystrica (1996)
architektonická štúdia a projekt stavby, realizované
Prestavba prevádzkovej budovy a úprava vstupného areálu Harmaneckých papierní a.s., Harmanec (1996)
architektonická štúdia – súťaž, spolu s Ing. arch. Jánom Baričom
Rekonštrukcia objektu na námestí Štefana Moyzesa č.9 na pobočku Kooperatívy (1997)
časť projektu stavby - krovu a podkrovia, realizované (objekt je pamiatkovo chránený)
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov v administratívnej budove ZŤS Trstená (1997)
realizačný projekt, zrealizované
Polyfunkčný objekt na námestí Slobody, Banská Bystrica (1998)
architektonická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie
Prestavba a dostavba polyfunkčného objektu firmy GAMO, Kyjevské námestie, Banská Bystrica (1998)
architektonická štúdia – súťaž, spolu s Ing. arch. Jánom Baričom
Prestavba a dostavba objektu na pobočku Kooperatívy, Trenčín (1999)
architektonická štúdia v 2 variantách - súťaž
Prestavba objektu na sídlo firmy Klima, Matušková 31 – Vlkanová (1999)
architektonická štúdia, projekt stavby, nezrealizácia
Prístavba a rekonštrukcia objektov ŠZÚ v Banskej Bystrici (2002)
projekt pre stavebné povolenie, čiastočne zrealizované
Zriadenie plynárenského strediska (administrat-prevádzková budova) v Hurbanove (2002)
realizačný projekt
Rekonštrukcia objektov na Štefánikovej ulici č. 56 a 58 pre Štátny Zdravotný Ústav Nitra, objekty sú pamiatkovo chránené (2003)
projekt stavby realizačný, zrealizované
Martin – oprava b.č.75 – administratívna budova a b.č.76 – učebný blok (2003)
realizačný projekt, zrealizované
Prístavba a rekonštrukcia objektov ŠZÚ v Banskej Bystrici (2003)
realizačný projekt
Oprava a úprava priestorov pre VÚ 8435 Prešov – oddelenie Banská Bystrica (2003)
realizačný projekt
Martin – Poddôstojnícka akadémia – Rekonštrukcia b.č.35 – ubytovňa (2004)
stavebný zámer, realizačný projekt, zrealizované
Videokonferenčná miestnosť Slovak Telecom Žilina (2004)
realizačný projekt, zrealizované
Rekonštrukcia administratívno - prevádzkových budov č.2 a č.5 - Ústav na výkon väzby, Chorvátska 5, Bratislava (2005)
projekt stavby – realizačný, čiastočne zrealizované
Martin – oprava b.č.75 – administratívna budova a b.č.76 – učebný blok – dodatok č.1 (2005)
realizačný projekt, zrealizované
Prestavba a nadstavba administratívnej budovy, CNŠ 10, Banská Bystrica (2006)
architektonická štúdia
Sliač – Rekonštrukcia a prístavba b.č.92 – operačné vybavenie letky (2007)
stavebný zámer (2005), realizačný projekt, zrealizované
Zateplenie hlavnej prevádzkovej budovy StVPS (Veolia), Veľký Krtíš (2007)
spolu s Ing. arch. Petrom Valkom
projekt stavby – realizačný, zrealizované
Letisko Sliač – novostavba odletovej haly (2007)
projekt stavby na stavebné povolenie + realizačný projekt
Chata Ľubica, prestavba prevádz.budovy kúpaliska na turistickú ubytovňu, Ľubietová (2007)
spolu s Ing. arch. Petrom Valkom
projekt stavby – realizačný
Bratislava – Vajnory, rekonštrukcia objektu č.201 – sekcia D, I. etapa (2008)
Zameranie existujúceho stavu, architektonická štúdia, stavebný zámer
Prestavba objektu SO-03 na administratívnu budovu SO-031
Marius Pedersen – Zvolen (Lieskovská cesta) (2009)
architektonická štúdia, realizačný projekt, zrealizované

Zdravotnícke budovy

Stav. úpravy operač. sál plastickej chirurgie 1.časť, NsP FDR Banská Bystrica (2003)
realizačný projekt
Oprava konštrukcie odťahových ventilátorov NsP FDR Banská Bystrica (2003)
realizačný projekt
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho a vzduchotechnického zariadenia objektov monoblokov B1 a B2, časť B
– Centrálna JIS (2004)
projekt pre stavebné povolenie
Čisté priestory pre fotolitografiu a aboratóriá, Elektrotechnický ústav SAV Bratislava (2006)
Projekt stavby, zrealizované
Rekonštrukcia a modernizácia Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš (2008)
spolu s Ing. arch. Romanom Jariabkom
Projekt stavby pre stavebné povolenie + rozpočet
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Rekonštrukcia časti 0.NP bloku B FNsP F.D. Roosvelta, Banská Bystrica (2008)
realizačný projekt

Technologické objekty

Osadenie technologického zariadenia a anténnych sústav pre firmu Globtel GSM
– 12 bodov (napr. na telekomunikačnom pylóne – Štrbské Pleso) (1997)
projekt stavby – všetky realizované
Rekonštrukcia ÚK v závodnom klube Slovmag Lovinobaňa (1997)
realizačný projekt, nerealizované
Oplotenie a brána pre vjazd služobných vozidiel + prístrešok pre dieselagregát, fy. Globtel GSM, Dolná 10, Banská Bystrica (1997)
realizačný projekt – realizované
Stavebné úpravy pre zlieváreň SPP a.s. Bratislava, závod 03 Veľké Zlievce (2002)
realizačný projekt
Martin - Podháj, kuchynsko jedálenský blok b.č.112, Oprava vzduchotechniky, elektroinštalácie a soc.zariadnia (2003)
realizačný projekt, zrealizované
Sklad technických plynov SE a.s., Elektrárne Nováky, závod Zemianske Kostoľany (2004)
realizačný projekt, zrealizované
Lakovňa a odmasťovanie plechov v TG Hnúšťa (2004)
realizačný projekt, zrealizované
Banská Bystrica, Horná 77- TKB - Kolokačné priestory pre Interconnect – 2. NP (2005)
realizačný projekt, zrealizované
Žilina, Poštová 1 TKB - Kolokačné priestory pre Interconnect - 4. NP (2005)
realizačný projekt
Klimatizácia zosilovacej stanice, Telekomunikačná budova Žilina (2006)
realizačný projekt, zrealizované
Prevádzka Slovak Telecom Nová Baňa – osamostatnenie (2006)
projekt stavby, zrealizované
Klimatizácia zosilovacej stanice TKB A. Kmeťa, Martin (2007)
realizačný projekt, zrealizované
Stavebné úpravy pre osamostatnenie RSU, Žiar nad Hronom (2007)
realizačný projekt, zrealizované
Klimatizácia HOST, Suvorovova 30 Žilina (2007)
realizačný projekt, zrealizované
Rekonštrukcia letiska Sliač – Skladovacia plocha (2007)
realizačný projekt, zrealizované
Rekonštrukcia letiska Sliač – Zariadenie pre skladovanie mazív a chemických látok (2007)
realizačný projekt, zrealizované
Klimatizácia HOST, Bojnická 26 Prievidza (2007)
realizačný projekt, zrealizované
Liptovský Hrádok – Mokraď - podzemný sklad PHM s výdajnými stojanmi (2007)
realizačný projekt
Klimatizácia HOST Trenčín (2009)
realizačný projekt, zrealizované

Interiér

Rozšírenie Call Centre Slovak Telecom a.s. Žilina (2004)
realizačný projekt
Rekonštrukcia priestorov PDRP RTC Sever – 4.posch. Slovak Telecom Žilina (2005)
realizačný projekt, zrealizované
Dostavba obchodnej zóny Europa Shopping Banská Bystrica, prevádzka Takko Fashion (2006)
projekt stavby realizačný, realizované
NGN kompetenčné centrum-2.np, Telekomunikačná budova Žilina (2006)
realizačný projekt
Adaptácia bytu č.7, J.Poničana 2413/57 – Zvolen (2006)
projekt stavby – zrealizované
Adaptácia bytu č.3, Kremnická 9, s.č. 2531, Zvolen (2007)
architektonická štúdia, projekt stavby – realizačný, zrealizované
Adaptácia bytu č.49, Smreková 5, Zvolen (2007)
architektonická štúdia, projekt stavby – realizačný, zrealizované
Dostavba obchodnej zóny Tesco Nitra, prevádzka Takko Fashion MSU 03 (2008)
projekt stavby realizačný, zrealizované
Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov
– konferenčné miestnosti TUZVO a LF (2010)
realizačný projekt, zrealizované
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ
Rekonštrukcia objektov TU vo Zvolene so zameraním na vybudovanie IKT a technické zhodnotenie objektov
– prednáškové miestnosti PD1 a PL1 (2010)
realizačný projekt, zrealizované
projekt bol vypracovaný ako podklad pre financovanie z fondov EÚ