Lokalita
Banská Bystrica - stará Sásová
Investor
mesto Banská Bystrica
Projekt
máj 2009
Realizácia
pripravuje sa

Plocha pozemku : 1984 m2
Zastavaná plocha : 512 m2
Komunikácie a parkoviská : 719 + 102 m2
Pešie komunikácie : 77 + 15 m2
Detské ihrisko :
Byty :
2 - izbové ( do 65 m2) - 17 ks (z toho 2 pre imobilných)
1 - izbové ( do 41 m2) - 6 ks

Nájomný bytový dom je pre architekta veľmi ťažká výzva. Vytvoriť architektonicky a urbanisticky pekný objekt v zovretí klieští tvrdých požiadaviek ŠFRB a zároveň naplniť požiadavky na slušné a kvalitné bývanie.
Prvotné návrhy osadenia objektu počítali s potlačením hlavného objemu hlbšie na pozemok, pričom hlavným dôvodom bolo oddialiť ho od cesty a tak vytvoriť akustickú bariéru od existujúcej zbernej komunikácie. Po konzultáciách na ÚHA Banská Bystrica bolo osadenie prepracované so zapracovaním požiadaviek ÚHA, s cieľom doplniť ulicu na hranici uličnej čiary a vytvoriť pozdĺž nej hlavnú uličnú fasádu. Bytový dom Saskia v tvare L je preto osadený tak, že 1 krídlo objektu svojim priečelím uzatvára existujúcu prieluku a urbanisticky dotvára ulicu v línii náznaku uličnej čiary a dlhšie krídlo sa po severnej hranici ťahá do hĺbky pozemku, pričom južná fasáda tohto krídla poskytuje priestor pre obytné miestnosti. Takto osadený obytný dom vytvára preslnený vnútroblok a zelené plochy umožňujúce vytvorenie oddychovej zóny a detského ihriska. Objemovo objekt nevybočuje z najbližšej okolitej zástavby, výškovo neprevyšuje hrebeň strechy vedľajšieho objektu, použité sú pultové strechy s nízkym sklonom. Tvarovú profiláciu tvoria schodiskové kubusy, ustúpená hmota v časti pôdorysu 1.np a časť pôdorysu 3.np a 4.np severného traktu. Výškovú profiláciu zabezpečuje schodiskový kubus a vystúpená časť pôdorysu 3.np a 4.np. Hmotovú plasticitu dotvára farebné a materiálové riešenie povrchov fasády. Parteru som priznal ťažkú antracitovú farbu v hrubozrnnej omietke, ktorá vytvára akúsi ťažšiu podnož k hlavným fasádnym plochám vo farbe slonovej kosti v jemnej omietkovej štruktúre, ktorá objekt odľahčí. Tvrdým orieškom pri návrhu bolo vyriešenie statickej dopravy aj vzhľadom na napojenie na zbernú komunikáciu.
Dispozičné riešenie : nástupným podlažím do objektu je 1.np s kompletným technickohospodárskym zázemím a vo východnom krídle 2 bytmi prispôsobené pre imobil-ných. Na zvyšných nadzemných podlažiach, 2.,3.,4.np, sa nachádzajú 1- izbové a 2- izbové byty.

Pohľad na vec dnešnými očami : Po predošlých skúsenostiach s nájomným bytovým domom musím oceniť korektný a profesionálny prístup zástupcov obstarávateľa a ÚHA Banská Bystrica.