Lokalita
Banská Bystrica
Investor
mesto Banská Bystrica
Architektúra
Ing. arch. L. Bradiak
Projekt
november 2009
Realizácia
pripravuje sa na realizáciu

Zastavaná plocha objektom : 521,8 m2
Úžitková plocha objektu : 1207,6 m2

Robotnícky dom je Národnou kultúrnou pamiatkou, zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod č. 106/0, súpisné číslo 841, parcelné číslo 1261, katastrálne územie Banská Bystrica. Je zároveň situovaný v území navrhovaného ochranného pásma pamiatkovej rezervácie mesta Banská Bystrica. Objekt reprezentuje účelové stavby, ktoré boli v rámci Slovenska stavané zo zbierok robotníkov v rokoch 1925-1932. Robotnícky dom v Banskej Bystrici patril k najväčším. Budova je využívaná na kultúrne podujatia. Slúži aj na rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti.
Robotnícky dom postavilo a slávnostne otvorilo v roku 1925 Družstvo robotníckeho domu. V rokoch 1957-1958 bol objekt rekonštruovaný a v dvornej časti bola realizovaná prístavba. V tomto období bola hlavná sála vyzdobená nástennými intarzovanými obrazmi zobrazujúcimi banícke povstanie v rokoch 1525 - 1526 a vypuknutie SNP v roku 1944. V ďalších rokoch priestory objektu prešli viacerými drobnými stavebnými úpravami.
Objekt má pôdorys obdĺžnika s dvomi nadzemnými podlažiami, okrem hlavnej sály, ktorá tvorí jedno zvýšené podlažie, je dvojtraktový čiastočne podpivničený vo východnej a západnej strane. Strecha je sedlová s plechovou strešnou krytinou. Priestory dvorného traktu sú zastrešené pultovou strechou s nízkym sklonom. Strecha nad južným schodiskom je sedlová s polvalbou. Drevený krov je pôvodný so stojatou stolicou.
Zrekonštruovaná pamiatka bude mať potenciál využitia pre pamäťovo fondové inštitúcie a zároveň bude slúžiť pre účely poznávacieho cestovného ruchu a turizmu. Obnova nehnuteľnej kultúrnej pamiatky bude nadväzovať na širšie poňatie a koncepciu cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Robotnícky dom bude slúžiť ako múzeum kultúrnych aktivít mesta Banská Bystrica a galéria s multifunkčným využitím.
Navrhované stavebné úpravy sú zamerané na modernizáciu vnútorných priestorov, výmenu vonkajších a vnútorných výplní otvorov, na zateplenie objektu a využitie priestoru krovu. Na objekte budú realizované nové vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy. Zateplenie objektu a nové technické vybavenie stavby vedú k úsporám energií.
Architektonický výraz objektu bude zachovaný. Novým požiadavkám bola prispôsobená existujúca dispozícia Robotníckeho domu.