Lokalita
Banská Bystrica, Suchý vrch - Na Motyčinách
Investor
Projekt
Realizácia
architektonická štúdia nebola realizovaná

Zastavaná plocha : 204,4 m2
Úžitková plocha : 336,7 m2
obytná plocha : 121,8 m2
2 - garáž : 33,3 m2
Obostavaný priestor : 791,8 m3

Architektonický návrh Maťo I. vznikol ako jedna zo skutočne „mnohých“ alternatív návrhu rodinného domu, nakoniec ich bolo asi 6. Pozemok sa nachádza v lokalite Suchý vrch - na Motyčinách, v Banskej Bystrici, je veľmi svahovitý, výškový rozdiel po spádnici na hraniciach pozemku je 6,0m.
Pre osadenie objektu na pozemok a vytvorenie blízkych záhradných priestorov v styku s obytnou zónou 1.np, je potrebné vybudovať dlhý oporný múr s kamenným obkladom, ktorý pozemok výškovo rozdelí na hornú a dolnú časť. Hlavná pozdĺžna os domu je v smere juhozápad / severovýchod. V tomto smere je rozvrhnutá prízemná hmota objektu, t.z. že uličné priečelie je severozápadné. Z tohto smeru je hlavný nástup na pozemok pre peších a pre osobné auto. Na prízemí je výhľad z vnútorných obytných priestorov na juhovýchod a juhozápad smerom cez terasu do veľkej záhrady. Priestranná terasa sa tiahne celým juhovýchodným priečelím. Je navrhnutá ako drevená fošňová, resp. z kompozitu drevených pilín a plastu. Prízemnú pozdĺžnu hmotu dopĺňa atypická nadstavba poschodia stiahnutá do severovýchodnej expozície pôdorysu. Nadstavba je zložená z 2 hmôt : menšej kubickej a väčšej strešnej konštrukcie v tvare nakloneného A.
Hlavnou myšlienkou vonkajšieho architektonického výrazu rodinného domu je „kontrast“ v 2 rovinách. Prvý „kontrast“ je v rovine hmôt 1.np a 2.np a druhý v rovine materiálov.
Dynamiku objektu zabezpečuje A-čková strešná nadstavba na dlhej podnoži prízemia, doplnená kontrastom materiálov použitých na fasáde rodinného domu. Nadstavba bude v plnej ploche opláštená plechom v pásoch širokých 350 mm a 150 mm - nepravidelne. Na strešnej rovine budú osadené slnečné, prípadne fotovoltaické kolektory. Zvyšná časť pôdorysu 2.np, okrem telesa hlavného vstupu s kamenným obkladom, bude zelená plochá strecha.
V prízemí je v severovýchodnej a severozápadnej fasáde použitý obkladový kameň a v slnečných fasádach je použitý drevený fošňový obklad. Teleso hlavného vstupu do objektu je vytiahnuté spolu s kamenným obkladom až na 2.np, čím sa stáva ťažiskovým vizuálnym architektonickým bodom pri pohľade z ulice.